ข้อตกลงการให้บริการของเก๋าฮับ

 

 

ต่อไปนี้(1) จะเรียกบริษัทว่า เก๋าฮับ (2) จะเรียกให้ผู้บริการดูแลว่าผู้ดูแล (3) จะเรียกครอบครัว ญาติ ผู้ใกล้ชิดว่า ลูกค้า (4) จะเรียกผู้รับบริการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ว่า คนไข้

 

ขอบเขตการให้บริการและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 

ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าเก๋าฮับเป็นตัวกลางในการคัดกรอง จัดหา และจับคู่ผู้ดูแลตามความต้องการของบุคคลทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้ดูแลขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแล ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความประมาทหรือความตั้งใจในระหว่างการให้บริการ

 

 

ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าเก๋าฮับ มีหน้าที่รับผิดชอบการส่งข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้ผ่านแอปพลิเคชั่นของเก๋าฮับ เพื่อให้ผู้ดูแลไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานอยู่เสมอ ทางเก๋าฮับจะเก็บรักษาข้อมูลของครอบครัวและตัวคนไข้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของคนไข้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 

เก๋าฮับและผู้ดูแลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากลูกค้าและคนไข้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการที่กล่าวในข้างต้น

 

 

ค่าบริการ นโยบายการยกเลิกบริการ และการคืนเงิน

       ค่าบริการของเก๋าฮับครอบคลุม การสรรหาผู้ดูแลผ่านแอพพลิเคชั่น การสัมภาษณ์ และการทำสัญญาจ้างระหว่างลูกค้าและผู้ดูแล

       ลูกค้าและคนไข้ตกลงและรับทราบร่วมกันว่าเก๋าฮับ มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานให้เกิดการบริการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน

(1)   ลูกค้าค้นหา คัดเลือกผู้ดูแลผ่านระบบ

(2)   ลูกค้าชำระค่าบริการ

(3)   เก๋าฮับช่วยคัดเลือกผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์

(4)   เก๋าฮับช่วยทำสัญญาจ้างระหว่างลูกค้าและผู้ดูแล

       ค่าบริการของเก๋าฮับไม่รวม ค่าตอบแทน/เงินเดือนของผู้ดูแลซึ่งอัตราจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างลูกค้าและผู้ดูแลทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

       การชำระเงิน XXXX

 

       เงื่อนไขการยกเลิกระหว่างใช้บริการ

(1)   กรณีคนไข้เสียชีวิตกระทันหัน จะดำเนินการคืนเงินในส่วนของการสัมภาษณ์ที่ยังไม่ครบจำนวน

 

การสมัครเป็นพาร์ตเนอร์ผู้ดูแลร่วมกับเก๋าฮับ

       ข้อมูล/รูปถ่าย/สำเนาเอกสาร ซึ่งผู้ดูแลมอบให้แก่ทางเก๋าฮับ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้ดูแลต้องไม่ปลอมตัวหรือเอกลักษณ์ในการสมัครเป็นพาร์ตเนอร์ของเก๋าฮับ

       เอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่ทางผู้ดูแลให้กับทางเก๋าฮับผ่านระบบ จะปรากฎให้ลูกค้าสามารถเห็นได้เพื่อพิจารณาในการคัดเลือก สัมภาษณ์และจ้างงาน

       ผู้ดูแลยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่เคยกระทำคามผิดอาญา หรือมีหมายจับคดีอาญา ยกเว้นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

       ผู้ดูแลตกลงรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

       เก๋าฮับขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครของผู้ดูแล

       ผู้ดูแลตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเก๋าฮับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ดูแลจะไม่ใช้บริการระบบของเก๋าฮับในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น

       ผู้ดูแลตกลงใช้บริการระบบเก๋าฮับเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น

 

กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติ

 

ทีมงานเก๋าฮับได้รวบรวมกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ดูแลและลูกค้า และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพบนระบบของเก๋าฮับอย่างยั่งยืน.

      อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ผู้ดูแลควรอัพเดทข้อมูลติดต่อส่วนตัวในหน้าโปรไฟล์ของฉันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนการรับงานจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงการติดต่อจากทีมงานและการแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากระบบ

      หมั่นตรวจสอบการนัดหมายสัมภาษณ์อย่างสม่ำเสมอ

โปรดทราบว่าการไม่ยืนยัน หรือยืนยันรับงานล่าช้าอาจส่งผลให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกออเดอร์ และหากท่านถูกยกเลิกออเดอร์จำนวนมากจะส่งผลต่อการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ รวมถึงหน้างานของคุณจะถูกซ่อนชั่วคราวโดยระบบ

 

      รับงานที่ตรงกับความถนัดและไม่เกินความสามารถของตัวเอง

ผู้ดูแลต้องพิจารณาขอบเขตของงาน และประเมินความสามารถของตนเองอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจรับงานจากลูกค้าการยกเลิกงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่ามีความผิดและจะถูกบันทึกในประวัติการทำงานของผู้ดูแล (dispute) โปรดทราบว่าการยกเลิกงานบ่อยครั้ง จะส่งผลต่อคะแนนรวมของผู้ดูแลที่จะนำไปคำนวนค่าการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ด้วย

      ไม่แอบอ้าง คุณวุฒิ ไม่สร้างข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงให้เข้าใจผิด ไม่โฆษณาเกินจริง

ผู้ดูแลต้องไม่สร้างข้อมูลเท็จ โดยเจตนาหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด โปรดทราบว่าทีมงานของเราอาจดำเนินการลบข้อมูลสถานะที่ไม่เป็นจริงออกจากงาน (product card) ของผู้ดูแลได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ดูแลทราบล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อคะแนนรวมที่จะนำไปคำนวนค่าการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ด้วย ผู้ดูแลต้องไม่กล่าวอ้างและ/หรือโฆษณาความสามารถของตนเองเกินจริง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจผิด

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ทีมงานของเราตรวจสอบพบว่าผู้ดูแลเข้าข่ายละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติบนระบบเก๋าฮับ จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น email app/web notification sms หรือทางโทรศัพท์ โดยที่ผู้ดูแลอาจโต้แย้งข้อกล่าวหาและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันเจตนาในการกระทำนั้นต่อทีมงานของเราได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากทีมงานของเราไม่ได้รับคำร้อง ข้อโต้แย้ง และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ดูแล และยืนยันได้ว่าผู้ดูแลกระทำการละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของผู้ดูแลบนระบบเก๋าฮับจริง ทีมงานของเราอาจพิจารณาตักเตือน ลงโทษตามลำดับขั้น หักเงินชดเชยค่าเสียหาย และ/หรือระงับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลพึงได้รับได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคำตัดสินของทีมงานเก๋าฮับให้ถือเป็นที่สิ้นสุด