Pre-loader


เกี่ยวกับเราเก๋าฮับ แพลตฟอร์ม ช่วยเลือกผู้ดูแลผู้สูงอายุ

แพลตฟอร์มหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องมั่นใจได้ว่ามีความ ปลอดภัยด้วยการตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำงาน และด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบ AIอัจฉริยะที่มีความ แม่นยำที่สุดในการคัดเลือกผู้ดูแลจึงทำให้คุณได้รับ ผู้ดูแลที่เหมาะสมที่ดีที่สุด

  • ผ่านการอบรม
  • มีความปลอดภัย
  • มั่นใจด้วยการตรวจประวัติ
  • ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์
  • ตรงตามความต้องการ
  • AI ที่ดีที่สุด
เก๋าฮับเราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำแพลตฟอร์มรวบรวมผู้ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเข้ามาไว้ด้วยกัน
เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เลือกผู้ดูแลที่ไว้ใจได้และตรงกับความต้องการของครอบครัวและถูหใจผู้สูงอายุมากที่สุด


Vision

เราอยากให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีความสุขในบั้นปลายชีวิตมากกว่าในปัจจุบัน

Mission

เราต้องการขจัดปัญหาการทารุณกรรมผู้สูงอายุอันเกิดจากผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยการสร้างเครื่องมือคัดกรองความน่าไว้วางใจและวัดทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและยกระดับรายได้ของผู้ดูแลผู้สูง อายุที่ไว้ใจได้ ดูแลดีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อส่ง เสริมให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย